Pytania
Pytania – Przetargi – Podlaska Federacja

Przypominamy Państwu, że świadczymy usługi konsultacyjno – doradcze z zakresu prawa zamówień publicznych, możecie Państwo zwracać się do nas z nurtującymi  pytaniami z dziedziny PZP na które z chęcią udzielimy odpowiedzi.

 

Zapraszamy do kontaktu pod wskazane adresy email:

Województwo podlaskie: zamowieniapubliczne.wpodlaskie@gmail.com

Województwo mazowieckie: zamowieniapubliczne.mazowieckie@gmail.com

Województwo lubelskie: zamowieniapubliczne.lubelskie@gmail.com

Województwo warmińsko mazurskie: zamowienia.warmiamazury@gmail.com

Województwo łódzkie: zamowieniapubliczne.lodzkie@gmail.com

 

Najczęściej zadawane pytania:

Jakie są podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych?

Jak ustalać terminy na udzielanie wyjaśnień do SWZ na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp w sytuacji, gdy zamawiający opublikował wstępne ogłoszenie o zamówieniu dla prowadzonego postępowania?

Jakie są zasady liczenia terminów w Pzp?

Jakie i czego dotyczą najważniejsze zmiany nowej Ustawy PZP?

Jak należy ustalić termin na złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, który zobowiązuje zamawiającego do udzielenia odpowiedzi i terminu na udzielenie wyjaśnień przez zamawiającego? (2021-02-04)

Czym charakteryzuje się przetarg ograniczony oraz nieograniczony?

W jakim terminie zamawiający zobowiązany jest do zwrotu wadium?

Jak dokonać wyboru trybu zamówienia?

Jakie obowiązki informacyjne spoczywają na zamawiającym, gdy unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego?

Proszę o przypomnienie jakie są progi unijne wartości zamówień i konkursów w 2022 roku?

Proszę o przypomnienie mi w jakich sytuacjach może nastąpić odrzucenie oferty przez zamawiającego?

Czy zmiana umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia?

W jakim trybie należy przeprowadzić postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej?

Kiedy następuje unieważnienie umowy?

Jakie treści obejmuje analiza potrzeb i wymagań?

Jakie korzyści płyną ze stosowania klauzul społecznych?

Czym się charakteryzuje i kiedy następuje konflikt interesów?

Czy zamawiający musi zawsze żądać podmiotowych środków dowodowych w postępowaniu o zamówienie publiczne? (2020-11-12)

Jakie są wyłączenia obowiązku stosowania ustawy Pzp?

Czy po wszczęciu postępowania zamawiający może zmienić SWZ w istotny sposób?

Na czym polega partnerstwo innowacyjne?

Czym charakteryzują się zamówienia z wolnej ręki?

Czy w postepowaniu, którego przedmiotem są usługi społeczne możliwe jest ustanowienie podmiotowych kryteriów oceny ofert?

Jakie są rodzaje zamówień innych niż klasyczne?

Na czym polega szacowanie wartości zamówienia?

Czy w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wszyscy wykonawcy są zobowiązani do złożenia JEDZ wraz z ofertą? (2020-11-12)

Co zawiera opis przedmiotu zamówienia?

Co oznacza i do kogo jest adresowana zasada współdziałania w zakresie realizacji umowy?

Jakie są zasady udzielania zamówienia?

Jakie są obowiązkowe elementy umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie kar umownych?

Kto może ubiegać się o udzielenie zamówienia?

Co to są podmiotowe środki dowodowe?

Czym są przedmiotowe środki dowodowe?