Opracowanie graficzne, wydruk i dostawa materiałów promujących wdrożenie projektu Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym-System iPFRON+ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Zamawiający: PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIE (PFRON)

 

Link: https://bip.pfron.org.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-udzielane-na-podstawie-przepisow-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/szczegoly/public-order/zapytanie-ofertowe-na-usluge-opracowania-graficznego-wydruku-i-dostawe-materialow-promujacych/

Share your thoughts