Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w delegaturach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Zamawiający: MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

 

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania?ContractingEntityName=MAZOWIECKI%20URZ%C4%84D%20WOJEW%C3%93DZKI

Share your thoughts